تبلیغات
آزمایشات و عملکردها - روش تعیین مقدار لیگنین ADL
یکشنبه 19 آبان 1387

روش تعیین مقدار لیگنین ADL

   نوشته شده توسط: مهندس داود محمدی    نوع مطلب : آزمایشات بخش تغذیه دام  ،

اصول آزمایش :

مراحل تعیین مقدار فیبر غیر محلول در شوینده اسیدی را تا پس از مرحله رطوبت گیری انجام داده و سپس آنرا در مجاورت محلول اسید سولفوریک 72% قرار داده تا مواد لیگنوسلولزی موجود شکسته و سلولز آن حل شود در این صورت باقیمانده شامل لیگنین ، خاکستر نامحلول در اسید و در برخی مواد خوراکی کیوتین می باشد.

مواد و وسایل مورد نیاز :

از آنجا که جهت اندازه گیری لیگنین نیاز به انجام مراحل تعیین فیبر غیر محلول در شوینده اسیدی تا پس از مرحله رطوبت گیری می باشد لذا کلیه مواد و وسایل مورد نیاز مشترک بوده و علاوه بر آن نیاز به :

- محلول اسید سولفوریک 72% که معادل با وزن مخصوص 634/1 در 20 درجه سلسیوس می باشد(این محلول معادل با اسید سولفوریک 12مولارمی باشد). جهت تهیه آن مقدار 1200 گرم اسید سولفوریک غلیظ با وزن مخصوص 84/1 در 20 درجه سلسیوس را به مقدار 440 میلی لیتر آب مقطر در یک بالن ژوژه یک لیتری در حالیکه خنک می کنید (با آب سرد یا آب یخ) اضافه نمایید.

کروسیبل با محتویات آن (فیبر غیر محلول در شوینده اسیدی) را به بشر 50 میلی لیتری منتقل نمایید. سپس بشرهای محتوی کروسیبل ها را به ترتیب در ظرف کم عمق قرار دهید.

مقداری از محلول اسید سولفوریک 72% سرد(15درجه) را به روی محتویات به گونه ای اضافه نمایید که تمام سطح فیبر غیر محلول در شوینده اسیدی با اسید آغشته گردد. سپس توسط میله شیشه ای به خوبی مخلوط نمایید تا خمیر یکدستی حاصل شود (تمام توده ها را صاف نمایید) سپس تقریبا تا نصف کروسیبل اسید اضافه نمایید و مخلوط کنید. همزن شیشه ای را در کروسیبل رها نموده و مقداری اسید اضافه نمایید. پس از یک ساعت که مقداری از اسید داخل کروسیبل تخلیه گردید دوباره به آن اسید افزوده و بهم بزنید. دمای کروسیبل و محتویات را در حدود 20-30 درجه سلسیوس نگهدارید(در صورت نیاز آنها را خنک کنید) پس از سه ساعت محتویات کروسیبل را به آرامی صاف کنید . در شروع از خلاء کم استفاده نموده و در صورت نیاز خلاء را بیشتر کنید. پس از تخلیه اسید ، بقایا را با استفاده از آب مقطر داغ تا زمانی که عاری از اسید شود شستشو دهید (حداقل 5 مرتبه ) برای اینکار می توان از کاغذ تورنسل استفاده نمود. دیواره کروسیبل و همزن شیشه ای را شستشو دهید . حال کروسیبل را جهت رطوبت به آون منتقل نموده و در دمای 100 درجه به مدت یک شب خشک نمایید. پس از طی زمان لازم کروسیبل را به دسیکاتور محتوی یک ماده نم گیر مناسب منتقل نموده و پس از خنک شدن بدقت توزین نمایید.

کروسیبل را به کوره منتقل نموده و در دمای 550 درجه سلسیوس برای حداقل 3 ساعت (تا حذف کامل مواد آلی) خاکستر گیری نمایید. پس از طی زمان لازم کوره را خاموش نموده و زمانی که دمای کوره به حدود 250 درجه رسید جهت خنک شدن به دسیکاتور منتقل نموده و بدقت توزین نمایید.

تذکر : در صورتیکه پس از خاموش نمودن کوره نمونه ها در کوره مانده و دمای کوره به حدود 100 درجه یا کمتر رسیده باشد بایستی دوباره به مدت یک ساعت در آون 100 درجه خشک و سپس به دسیکاتور منتقل و توزین شوند. مقدار لیگنین از رابطه زیر بدست می آید :

  

ADL 100×وزن کروسیبل و خاکستر – وزن کروسیبل و محتویات پس از تاثیر محلول


وزن نمونه