تبلیغات
آزمایشات و عملکردها - روش اندازه گیری (Total volatile nitrogen (TVN

مواد ازته فرار در اثر تجزیه مولکولهای  پروتئینی به وجود می آیند وهرگاه مقدار آن در گوشت از 5/16 میلی گرم و در ماهی از 20 میلی گرم در صد تجاوز کند گوشت صلاحیت مصرف  را نخواهد داشت. 

مقدار 10 گرم از نمونه گوشت را همراه با 2 گرم اکسید منیزیم به عنوان کاتالیزور و 300 میلی لیتر آب مقطر و چند عدد پرل شیشه ای در داخل بالن هضم کجلدال ریخته و آن را به سایر منضمات دستگاه کجلدال متصل کنید. درارلن گیرنده که در زیر مبرد قرار دارد (به نحوی که انتهای مبرد داخل محلول باشد) مقدار 25 میلی لیتر اسید بوریک 2 درصد و چند قطره معرف متیل اورانژ 1/0 درصد الکلی ریخته که در این حالت رنگ آن قرمز رنگ خواهد شد.

آنگاه بالن هضم را حرارت دهید به نحوی که محتویات آن ظرف 10 دقیقه به جوش آید ، از زمان جوش 25 دقیقه عمل تقطیر را ادامه دهید که در این حالت آنچه بازهای فرار در گوشت موجود باشد تقطیر و جذب محتویات ارلن گیرنده شده ، رنگ محلول را به رنگ آبی در خواهد آورد (به علت اینکه محیط قلیایی می گردد) سپس حرارت را قطع کرده و محلول تقطیر شده را به وسیله اسید سولفوریک 1/0 نرمال تا ظهور رنگ قرمز تیتر نمایید.

حال به توجه به اینکه هر میلی لیتر اسید سولفوریک 1/0 نرمال معادل  0014/0 گرم و یا 4/1 میلی گرم ازت می باشد مقدار بازهای فرار را بر حسب میلی گرم درصد از رابطه زیر محاسبه نمایید :

 

100×4/1× مقدار مصرفی اسید 1/0 برای نمونه                  = میلی گرم بازهای فرار TVN


                                                                              10