تبلیغات
آزمایشات و عملکردها - آزمایشهای سریع شیمیایی آب
چهارشنبه 29 آبان 1387

آزمایشهای سریع شیمیایی آب

   نوشته شده توسط: مهندس داود محمدی    نوع مطلب :آزمایشات بخش کنترل کیفیت خوراک دام ،

تعیین سولفاتها:

به  200 سی سی آب  مورد آزمایش  1 میلی لیتر اسید هیدروکلریک  بیافزایید و سپس محلول را بجوشانید ، بعد از آن 5/0 میلی لیتر محلول کلرور باریم 10 درصد به محلول اضافه نمایید . محلول را رها کنید تا سرد شود . بعد از سرد شدن ، محلول را با کاغذ صافی 42 صاف نمایید. بعد از این عمل محلول صاف شده نباید با افزودن کلرور باریم کدر شود.

علت این امر این است که سولفاتهای موجود در آب با کلرور باریم واکنش داده  و تشکیل رسوب غیر محلول را می دهند که این رسوب با کاغذ صافی از محلول جدا می شود و در ادامه کار در حالت استاندارد ، سولفاتها بعد از این عمل نباید در آب وجود داشته باشد و در صورتی که بعد از اضافه کردن کلرور باریم ، آب مجددا کدر شود نشانه اینست که مقدار سولفاتها از حد مجاز بیشتر است.

   تعیین نیتراتها:

50 میلی لیتر از آب مورد آزمایش را برداشته و به آن 5 میلی لیتر از معرف سولفاسالیسیلیک بیافزایید ، بعد آن را حرارت دهید تا آب آن تبخیر شود . روی آن به ترتیب 1 میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ و 10 میلی لیتر آب و 10 میلی لیتر آمونیاک  اضافه نمایید و سپس حجم را به 50 میلی لیتر برسانید.

اعمال فوق را با یک بالن محتوی محلول نیترات پتاسیم یک در هزار که بعنوان شاهد می باشد ، نیز انجام دهید . بعد از اتمام کار محتویات بالن اول که نمونه مورد آزمایش می باشد نباید از بالن دومی که نمونه شاهد است پررنگتر باشد.

طرز تهیه معرف سولفاسالیسیلیک :

1 گرم اسید سالیسیلیک را با 99 سی سی اسید سولفوریک غلیظ  حل نموده و مصرف نمایید.

تعیین نیتریتها :

50 میلی لیتر از آب مورد آزمایش را برداشته و 2 میلی لیتر معرف سولفانیلیک  و 2 میلی لیتر معرف نفتیل آمین به آن اضافه نمایید بعد از گذشت 5 دقیقه نباید رنگ صورتی ایجاد شود. در صورت مشاهده رنگ صورتی  مقدار نیتریت موجود در آب  باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

طرز تهیه معرف سولفانیلیک :

*5/0 گرم اسید سولفانیلیک

*30 میلی لیتر اسید استیگ

*120 میلی لیتر آب مقطر

اسید سولفانیلیک را در اسید استیک حل کرده بعد این محلول را با 120 میلی لیتر آب مقطر رقیق نمایید سپس حرارت دهید تا محلول یکنواختی ایجاد گردد. 

طرزتهیه معرف نفتیل آمین :

5/0 گرم از آلفا نفتیل را با 30 میلی لیتر اسید استیک حل نمایید سپس این مخلوط را با 120 میلی لیتر آب مقطر رقیق نمایید.