تبلیغات
آزمایشات و عملکردها - تعیین سختی آب بوسیله معرف ورسن

ورسن یا ورسنات سدیم عبارتست از نمک سدیم اتیلن دی آمین تترااستیک یا اتیلن دی تترا استات سدیم EDTA که یک عامل کمپلکس قوی است و می تواند با فلزات ترکیبات کمپلکس تشکیل دهد و برای استفاده از آن فقط یک معرف رنگین لازم است که خاتمه فعل و انفعالات را نشان دهد و این معرف اوریوکروم بلک تی می باشد. این معرف در محلول تامپون آمونیاک و بدون وجود کلسیم و منیزیم دارای رنگ آبی تیره است ولی اگر باین محلول آبی رنگ مقداری از نمک منیزیم و کلسیم اضافه شود رنگ آبی معرف تبدیل به قرمز پیازی می شود و هر وقت نمک منیزیم و کلسیم توسط  EDTA  از قید اریوکروم بلک تی آزاد شود رنگ معرف مجددا از قرمز به آبی تیره برمی گردد. از طرف دیگر تا وقتی که نمک کلسیم کاملا بصورت کمپلکس ورسنات درنیامده است ورسن با منیزیم ترکیب نمی شود پس اگر به مقداری آب که دارای کلسیم و منیزیم است مقداری تامپون آمونیاک و محلول اوریوکروم اضافه کنیم مخلوط برنگ قرمز در می آید . حال اگر توسط یک بورت بتدریج محلولEDTA به این مخلوط اضافه کنیم EDTA  ابتدا با کلسیم و پس از آن با منیزیم موجود در محلول ترکیب می شود و پس از آنکه تمام کلسیم و منیزیم  بصورت کمپلکس درآمد رنگ قرمز به آبی تبدیل می شود.

روش آزمون :

مقدار معینی از نمونه آب را برداشته  و در یک ارلن مایر ریخته و به آن یک میلی لیتر معرف آمونیاکال اضافه نمایید. سپس چند قطره از معرف اوریوکروم بلک تی به آن اضافه نمایید چنانچه در نمونه آب کلسیم و منیزیم موجود باشد رنگ قرمز پیازی ایجاد خواهد شد. حال قطره قطره از محلول 01/0 نرمال  EDTA  که در بورت  ریخته اید ، تا ایجاد رنگ آبی تیره به  آن اضافه نمایید و از طریق فرمول زیر میزان سختی توتال آب مورد آزمایش را محاسبه نمایید:

سختی توتال میلی گرم در لیتر یا         

1000×مقدار مصرفی   


  مقدار برداشتی  نمونه

استانداردهای ویژگیهای شیمیایی آب آشامیدنی

مقدار حداکثر مجاز

ماده

ردیف

200 میلی گرم در لیتر

کلسیم

1

150 میلی گرم در لیتر

منیزیم

2

5/0 میلی گرم در لیتر

منگنز

3

1 میلی گرم در لیتر

آهن

4

15 میلی گرم در لیتر

روی

5

5/1 میلی گرم در لیتر

مس

6

7/1 میلی گرم در لیتر

فلوئور

7

400 میلی گرم در لیتر

سولفات

8

600 میلی گرم در لیتر

کلرور

9

05/0 میلی گرم در لیتر

آمونیاک

10

2/0 میلی گرم در لیتر

فسفاتها

11

45 میلی گرم در لیتر

نیتراتها بر حسب یون

12

004/0 میلی گرم در لیتر

نیتریتها بر حسب یون

13