تبلیغات
آزمایشات و عملکردها - روش تعیین اوره در خوراک دام بروش کالریمتریک

 الف ) وسایل مورد نیاز:

1 . دستگاه اسپکتروفتومتر با طول موج 420 نانومتر

2 .دستگاه همزن

3 . لوله آزمایش

4 .سمپلر یا پیپت

ب ) محلولهای مورد نیاز :

1 . محلول دی متیل آمینو بنزآلدئید: 16 گرم دی متیل آمینوبنزآلدئید را در یک لیتر الکل حل کنید ، سپس 100 میلی لیتر اسید هیدروکلریک به آن اضافه کنید . این محلول به مدت یک ماه پایدار است . هر بار که محلول جدید تهیه می کنید ، بهتر است منحنی استاندارد جدید رسم شود.

2. محلول استات روی : 22 گرم استات سدیم هیدراته را در آب مقطر حل کنید و 3 میلی لیتر اسید استیک به آن اضافه کنید و با آب مقطر به حجم 100 میلی لیتر برسانید.

3. محلول فروسیانید پتاسیم : 6/10 گرم فروسیانید پتاسیم را در آب مقطر حل کنید و به حجم 100 میلی لیتر برسانید.

4. زغال چوب

5. محلول بافر استات  با پی اچ برابر 7

مقدار 403/3 گرم از پتاسیم دی هیدروژن فسفات بی آب  و 355/4 گرم از پتاسیم دی هیدروژن فسفات بی آب را جداگانه در 100 میلی لیتر آب مقطر حل کنید. سپس دو محلول را با هم مخلوط و با آب مقطر به حجم یک لیتر برسانید.

6. محلول استاندارد اوره :

1-6) محلول استوک ، 5 میلی گرم در میلی لیتر

مقدار 5 گرم اوره خالص را درمقداری آب مقطر حل کنید و با آب مقطر به حجم یک لیتر برسانید.

2-6) محلول کار

برای تهیه محلول هایی حاوی 2/0 ، 4/0 ، 6/0 ، 8/0 ، 1 ،2/1 ، 4/1 ، 6/1 ، 8/1، 2 میلی گرم اوره در 5 میلی لیتر مقادیر 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 14، 16 ، 18 ، 20 میلی لیتر محلول استوک  را درون ظرف 250 میلی لیتری حاوی مقداری بافر فسفات بریزید. پس از مخلوط کردن با بافر فسفات به حجم برسانید.

3-6) محلول مرجع یا رفرنس

از محلول استاندارد 1 میلی گرم اوره در 5 میلی لیتر به عنوان محلول رفرنس استفاده کنید . این محلول را می توان در دمای کمتر از 24 درجه سانتیگراد به مدت حداکثر یک هفته نگهداری کرد.

ج) تهیه منحنی استاندارد

1) با پیپت 5 میلی لیتر از محلول استاندارد کار را بردارید و به لوله های آزمایش 25 میلی لیتری منتقل کنید و 5 میلی لیتر محلول دی متیل آمینو بنزآلدئید به هر لوله اضافه کنید.

2) بلانک (شاهد) شامل 5 میلی لیتر محلول بافر و 5 میلی لیتر محلول دی متیل آمینو بنزآلدئید است.

3) لوله ها را به شدت تکان دهید و 10 دقیقه در حمام آب 25 درجه سانتیگراد به صورت ثابت قرار دهید.

4) با بلانک دستگاه را صفر کنید.

5) جذب استانداردها را با اسپکتروفتومتر در طول موج 420 نانومتر قرائت کنید.

6) پلات یا خط استاندارد باید خط مستقیم باشد . اگر خط استاندارد مستقیم نبود آزمایش باید با استفاده از دی متیل آمینوبنزآلدئید جدید دوباره تکرار شود.

د) نمونه مجهول

1) 1 گرم نمونه آسیاب شده را وزن کرده و در ظرف 500 میلی لیتری بریزید.

2) 1 گرم زغال چوب را به آن اضافه کنید.

3) 250 میلی لیتر آب مقطر ، 5 میلی لیتر محلول استات روی  و 5 میلی لیتر محلول فروسیانید پتاسیم به ظرف اضافه کنید.

4) محلول را به مدت 30 دقیقه بادستگاه همزن به شدت تکان دهید . سپس با آب مقطر  به حجم برسانید.

5) ظرف را در جای ثابت قرار دهید تا ذرات جامد ته نشین شوند. سپس با کاغذ صافی واتمن شماره 40 مایع را صاف کنید.

6) 5 میلی لیتر از محلول صاف شده را به لوله آزمایش منتقل کنید و به شدت تکان دهید.

7) محلول رفرنس (5 میلی لیتر محلول رفرنس + 5 میلی لیتر محلول دی متیل آمینو بنزآلدئید) و همچنین بلانک با هر گروه نمونه مجهول قرار دهید.

8) لوله ها را به مدت 10 دقیقه در حمام آب 25 درجه سانتیگراد قرار دهید.

9) با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 420 نانومتر با بلانک دستگاه را صفر و جذب نمونه را قرائت کنید.

10) درصد اوره را از رابطه زیر بدست آورید.

درصد اوره در نمونه

100×جذب نمونه ×1/0


میلی گرم نمونه در 5 میلی لیتر محلول مرحله 6 × جذب محلول استاندارد رفرنس