تبلیغات
آزمایشات و عملکردها - چه نوع باکتریهایی می توانند گوشت چرخ کرده را آلوده سازند؟

باکتری ها در همه جا مو جودند باکتری های بیماریزا مثل: سالمونلا-گونه ای از اشرشیا کلی-کمپیلو باکتر ژژونی-لیستریا منو سیتوژنز و استافیلو کوک اورئوس-از جمله مهم ترین آلوده کننده های مواد غذایی هستند که البته رنگ و بویی ندارند و با چشم نیز دیده نمی شوند.زمانی که گوشت چرخ می شود سطح بیشتری از آن در تماس با این باکتری ها قرار می گیرد.بهترین دما برای رشد و تکثیر این باکتری ها 50 تا 60 درجه سانتیگراد است.برای کاستن سرعت رشد و تکثیر این باکتری ها باید گوشت چرخ کرده را در دمای 4 درجه سانتیگراد یا کمتر نگهداری و حداکثر طی 2 روز مصرف کنیم یا آن را منجمد نماییم.برای از بین رفتن تمام باکتری های بیماری زا گوشت را بایدحداقل تا دمای 71 درجه سانتیگراد حرارت داد.نوعی از باکتری اشریشیا کلی که در روده حیوانات تجمع می کند و در شرایط غیر بهداشتی بعضی از قصابی ها به گوشت منتقل می شود باعث ترشح ماده ای می شود که لایه های روده را تخریب می کند و موجب بیماری کولیت خونریزی دهنده می شود.این نوع باکتری در دمای یخچال و فریزر زنده می ماند و حتی در دمای 4 درجه سانتیگراد نیز تولید مثل می کند.اگر چه تعداد باکتری که موجب بیماری می شودهنوز مشخص نیست ولیکن اکثر دانشمندان معتقدند که شمار اندکی از این گونه موجب بیماری خطر ناک و مرگ به ویژه در کو دکان می شود.تنها راه ایمن بودن از این میکروب ها پخت کامل گوشت است.