تبلیغات
آزمایشات و عملکردها - قوانین ایمنی کار در آزمایشگاه میکروبیولوزی :

1 - پوشیدن روپوش سفید در آزمایشگاه الزامی می باشد.

2- خوردن و آشامیدن در محیط آزمایشگاه اکیدا ممنوع می باشد.

3- هنگام کار در آزمایشگاه  از هر گونه شوخی پرهیز کنید.

4- در حین انجام کار در آزمایشگاه میکروبیولوزی احساس مسئولیت کنید تا از انتشار آلودگی در محیط جلوگیری شود.

5- بعلت آلودگی میکروبی و قارچی از آوردن وسایل غیرضروری به آزمایشگاه خودداری نمایید.

6- هنگام کشت میکروب روی محیط کشت یا برداشتن میکروب جهت گسترش روی لام از آنس استفاده تماس مستقیم دستها ووسایل (مانند خودکار و غیره )با میکروب کشت داده شده اجتناب کنید.

7- هنگام انجام عملیات کشت یا گسترش جهت رنگ آمیزی حتما کنار شعله کار کرده و از باز کردن درب پلیت در فضای باز و دور از شعله خودداری کنید.

8-  هنگام عملیات رنگ آمیزی بعلت ماندگاری رنگها مواظب لباسها و دستهایتان باشید.

9- پوشیدن روپوش منحصرا مربوط به محیط آزمایشگاه می باشد .هنگام خروج از آزمایشگاه آنرا از تن درآورید.

10- دانشجویان موظفند درصورتیکه در حین انجام کار موجب ضایع شدن یا شکستن ظروف شیشه ای شدند آنرا خریداری نموده و به آزمایشگاه تحویل دهند.

11- اگر در حین انجام کار با میکروب یا قارچ متوجه آلودگی محیط اطراف یا وسایل شدید حتما به مدرس یا مسئول آزمایشگاه اطلاع داده تا نسبت به استریل کردن آن اقدام شود .

12- هنگام کار با میکروبها و قارچهای خطرناک و بیماریزا حتما از دستکش و ماسک استفاده نموده و زیر هود کار کنید.