تبلیغات
آزمایشات و عملکردها - شناسایی وسایل و تجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژی
دوشنبه 20 آبان 1387

شناسایی وسایل و تجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژی

   نوشته شده توسط: مهندس داود محمدی    نوع مطلب :عکسها ،

اتو کلاو

 دستگاهی برای استریل کردن وسایل و تجهیزات آلوده میکروبی می باشد که وجود آن در آزمایشگاههای میکروبیولوژی الزامی است . اساس کار این دستگاه استریل کردن با بخار آب در دمای 121 درجه سانتیگراد و فشار یک اتمسفر می باشد مدت زمان لازم جهت استریل شدن 15 دقیقه می باشد . در شرایط ذکر شده کلیه میکروارگانیسمهای شناخته شده از بین خواهند رفت .

اتوکلاواتوکلاو

محیط کشت آگار در لوله و نمای کشت عمقی

محیط کشت لوله ای دارای سطح شیبدار و نمای کشت در آن

کشت 4 منطقه ای در پلیت                                                                 کشت سطحی در پلیت

 نمونه باکتری کشت شده در پلیت

روش کشت خطی زیگزاک

اشکال مختلف کلنی بصورت شماتیک

کلنی های اشریشیا کلی روی محیط EMB  به رنگ و جلای فلزی آن توجه کنید

بن ماری

بن ماری

انکوباتور یخچالدار

انکوباتور یخچالدار

لام                                                                             لامل

لاملامل

پلیت یکبار مصرف                                                            پلیت شیشه ای

پلیت یکبار مصرفپلیت شیشه ای

ترازوی آزمایشگاهی                                   

ترازوی آزمایشگاهی

کلونی کانتر                                                       پیست                                      لوله آزمایش

کلونی کانترعکس پیستلوله آزمایش

پوار

پوار