تبلیغات
آزمایشات و عملکردها - روش تعیین ADIN
یکشنبه 19 آبان 1387

روش تعیین ADIN

   نوشته شده توسط: مهندس داود محمدی    نوع مطلب : آزمایشات بخش تغذیه دام  ،

تعیین مقدار نیتروژن غیر محلول در شوینده اسیدی ADIN

 کلیه مراحل روش تعیین فیبر غیر محلول در شوینده اسیدی تا پس از رطوبت گیری انجام می شود ولی در این روش به جای استفاده از کروسیبل ، محتویات بر روی کاغذ صافی صاف گردیده و پس از خشک شدن محتویات به همراه کاغذ صافی به بالن کلدال منتقل می شود (لزوم در نظر گرفتن شاهد از شروع روش  بهADF منظور حذف اثر خطای آزمایشی و کاغذ صافی ضروریست ) در ادامه روش انجام آزمون مطابق با تعیین مقدار نیتروژن به روش کلدال عمل نموده و سپس ADIN نیز همانند تعیین مقدار پروتئین خام محاسبه می گردد.